Gezag en Voogdij

Heeft voogd altijd gezag?

Gevraagd door: Nadia Westerburg  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 4.5/5 (45 stemmen)

De voogd heeft ten opzichte van het kind dezelfde verplichtingen als dat de ouders met gezag zouden hebben gehad. Dit betekent dat de voogd ook verantwoordelijk is voor het opvoeden en verzorgen van het kind.

Heb je als voogd gezag?

Bent u de biologische moeder en jonger dan 16 jaar? Dan krijgt het kind een voogd totdat u 18 jaar oud bent. Een voogd is een niet-ouder met gezag.

Heeft een vader altijd recht op gezag?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag.

Wat als de vader geen gezag heeft?

Heeft de vader geen gezag, dan heeft hij dezelfde rechten bij een omgangsregeling als een vader met gezag. In beide gevallen heeft hij er immers recht op om zijn kind te mogen zien.

Wat zijn de rechten van een voogd?

1 voogd
 • Verzorgen en opvoeden. Heeft u alleen de voogdij? ...
 • Officiële handelingen. U mag als voogd officiële handelingen uitvoeren namens het kind. ...
 • Toestemming vragen aan rechter. ...
 • Zelf verzorgen en opvoeden. ...
 • Kosten betalen. ...
 • Officiële handelingen uitvoeren. ...
 • Achternaam kind veranderen.

17 gerelateerde vragen gevonden

Hoe kun je zien of je gezag hebt?

Uittreksel gezagsregister

In het gezagsregister worden beslissingen over het gezag geregistreerd. Het gezagsregister is openbaar. Dit betekent dat iedereen een uittreksel uit het gezagsregister kan opvragen. U kunt het uittreksel uit het gezagsregister aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland.

Wat is het verschil tussen een gezinsvoogd en een voogd?

De gezinsvoogd neemt samen met de ouders de beslissingen, maar de gezinsvoogd kan ook beslissingen nemen als de ouders het daar niet mee eens zijn. Een voogd heeft ook het gezag over een kind. De ouders hebben dan geen gezag meer. De voogd is verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van een kind.

Kan moeder gezag vader weigeren?

Ouders die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, krijgen sinds 1 januari 2023 automatisch gezamenlijk gezag als de partner het kind erkent. Wilt u niet dat uw partner ook het gezag krijgt over uw kind, bepreek dat dan samen. Wordt u het niet eens, dan kunt u als moeder de erkenning weigeren.

Is vader verplicht kind te erkennen?

De vader kan door de moeder niet verplicht worden het kind te erkennen. Wel kan zij gerechtelijk laten vaststellen wie de verwekker is, aan de hand van DNA test. De rechter kan een DNA test bevelen, in het belang van het kind. In zoverre moet de vader dus een inbreuk dulden op zijn integriteit.

Heeft de vader net zoveel rechten als de moeder?

Wij komen veel mensen tegen met vragen over de rechten van ouders bij een scheiding. Veel mensen denken onterecht dat de moeder altijd de meeste rechten heeft als het om de kinderen gaat. Tegenwoordig is het echter zo dat de vader in de meeste gevallen evenveel rechten heeft als de moeder.

Heeft een vader altijd recht op omgang?

Je hebt recht op omgang met jouw kind als je in 'nauwe persoonlijke betrekking' tot je kind staat. Alleen het biologische vaderschap is daarvoor niet voldoende.

Kan vader kind bij moeder weghalen?

Als een ouder negatief gedrag vertoont dat bijvoorbeeld gevaarlijk kan zijn voor het kind, dan kan de rechter hem of haar het recht op omgang ontnemen.

Heb je als moeder automatisch gezag?

Sinds 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Kan stiefvader gezag krijgen?

Gezag aanvragen over stiefkind

De rechter beslist dit alleen als: u en uw partner al tenminste 1 jaar samen voor het kind hebben gezorgd; uw partner al tenminste 3 jaar alleen het gezag over het kind heeft; en het belang van het kind zich er niet tegen verzet.

Kan het ouderlijk gezag worden beëindigd?

Uw gezag eindigt automatisch als uw kind 18 jaar wordt. U kunt uw gezag ook verliezen omdat de rechter dat bepaalt.

Hoe lang duurt het voordat je gezag krijgt?

Hoe lang duurt de aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)?

Na 2 weken ontvangt u op het adres waar het kind staat ingeschreven van de griffie een uittreksel uit het Gezagsregister. Vanaf dat moment oefent u samen het gezag uit over uw kind.

Kan je gezag hebben zonder erkenning?

Ik ben niet getrouwd en geen geregistreerd partner

Door erkenning krijgt u meestal gezamenlijk ouderlijk gezag. Er zijn uitzonderingen. Heeft u het kind vóór 1 januari 2023 erkend? Dan heeft u niet automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag.

Welke rechten heeft vader zonder erkenning?

Als een vader zijn kind (nog) niet heeft erkend, maar wel betrokken is bij de verzorging en opvoeding, kan hij aanspraak maken op bepaalde rechten, zoals het recht op contact met zijn kind. Er is in dat geval namelijk sprake van “family life”. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Wat als de moeder niet wil dat de vader het kind erkent?

Erkennen kind

Wilt u juridisch ouder worden van een kind door erkenning? Als de moeder (en het kind van 12 jaar of ouder) geen toestemming geeft, kunt u de rechter vragen om vervangende toestemming te verlenen. U kunt de rechter ook vragen om een eerdere erkenning ongedaan te maken.

Kan een vader gezag aanvechten?

Ouderlijk gezag aanvechten

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de ouders niet meer met elkaar overweg kunnen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als één van de ouders verslaafd is of een geestelijke stoornis heeft. Ook bij het voeren van verweer heb je een advocaat nodig.

Wat mag een vader met gezag?

Welke rechten en plichten gelden er bij ouderlijk gezag?
 • Het kind opvoeden en verzorgen. Als ouder mag u zelf bepalen hoe u uw kind wilt opvoeden. ...
 • Betalen voor opvoeding en verzorging. ...
 • Officiële handelingen namens kind. ...
 • Aansprakelijk voor schade. ...
 • Vermogen kind beheren.

Kun je gezag afdwingen?

Een ouder en niet-ouder kunnen een verzoek om gezamenlijk gezag indienen bij de rechtbank. U kunt ook de rechter vragen om het gezag alleen uit te oefenen. In beide gevallen is een advocaat verplicht.

Heeft een gezinsvoogd gezag?

Hulp van gezinsvoogd

De gezinsvoogd begeleidt uw kind en helpt u bij het oplossen van de problemen. U moet de hulp en ondersteuning van een gezinsvoogd bij de opvoeding van uw kind accepteren. Maar u houdt wel het gezag over uw kind. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind.

Wat zijn de bevoegdheden van een gezinsvoogd?

Bevoegdheden gezinsvoogd

De gezinsvoogd mag een zogenaamde 'schriftelijke aanwijzing' geven. Die aanwijzing moeten de familieleden dan verplicht opvolgen. Ook mag ze allerlei informatie opvragen bij andere hulpverleners.

Wat verdien je als gezinsvoogd?

Als gezinsvoogd verdien je een bruto maandsalaris van ongeveer € 2.720,- exclusief 8 procent vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering. Je salaris loopt maximaal op tot €4.095,- per maand. Daarnaast mag je rekenen op een vergoeding voor onregelmatige diensten.