Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO - de zorgplicht

Heeft school een zorgplicht?

Gevraagd door: Bibi Wagenvoort  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.2/5 (19 stemmen)

Zorgplicht scholen
Scholen moeten ervoor zorgen dat elk kind een passende plek krijgt. Ook als het kind extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. De zorgplicht geldt voor kinderen die al op school zitten en kinderen die worden aangemeld.

Kan een school je verplichten?

Nee, je moet niet verplicht naar school gaan. Tot 18 jaar ben je wel verplicht om te leren. Dat heet 'leerplicht'. Dat kan ook van thuis uit of vanop afstand.

Wat wordt verstaan onder zorgplicht?

Dat houdt in dat jij verantwoordelijk bent voor alles wat er gebeurt tijdens werktijd. En dat jij verplicht bent om de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers te beschermen. Zo moet je maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat jouw medewerker tijdens de uitvoering van het werk geen (gezondheids)schade lijdt.

Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

De school is niet verantwoordelijk voor het organiseren van medische zorg op school. De school moet wel samen met de ouders/verzorgers onderzoeken of en hoe verzorging en/of verpleging onder schooltijd georganiseerd kan worden. De school mag uw kind niet bij voorbaat uitsluiten vanwege de behoefte aan zorg.

Kan een school een kind weigeren?

Ja, een basisschool mag uw kind soms weigeren. Bijvoorbeeld als de school vol is. U kunt bezwaar maken als een school uw kind weigert.

25 gerelateerde vragen gevonden

Kan je je school aanklagen?

Een klacht over een school in het basisonderwijs, voortgezet of speciaal onderwijs dient u eerst in bij de leerkracht of docent van uw kind. Of bij de schoolleiding. U kunt ook terecht bij het schoolbestuur of de klachtencommissie van de school.

Kan mijn kind vrij krijgen van school?

Toestemming aanvragen bij directeur van de school

De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag.

Waar is een school aansprakelijk voor?

Aansprakelijkheid van school

De school is alleen aansprakelijk als een ongeval het gevolg is van onrechtmatig handelen. De school is dan nalatig geweest. Bijvoorbeeld wanneer de school een loszittende leuning van een trap niet vastzet na meldingen van ouders.

Is de school verantwoordelijk?

De school is hier verantwoordelijk voor en dit brengt een bepaalde verplichting met zich mee, de zogenoemde 'zorgplicht'. Als de zorgplicht is geschonden, moet de schade worden vergoed. “De zorgplicht houdt in dat de school er alles aan moet doen om ongelukken te voorkomen.

Wie is verantwoordelijk voor de school?

Schoolbesturen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw. Universiteiten en instellingen aan het (hoger) beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting.

Wie heeft er zorgplicht?

Scholen moeten ervoor zorgen dat elk kind een passende plek krijgt. Ook als het kind extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. De zorgplicht geldt voor kinderen die al op school zitten en kinderen die worden aangemeld.

Hoe ver gaat zorgplicht?

Werkgevers hebben een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van hun werknemers, zo staat in het Burgerlijk Wetboek vermeld. En die zorgplicht gaat ver. Zo ben je als werkgever bijna altijd aansprakelijk als een werknemer schade lijdt tijdens het werk.

Wie controleert de zorgplicht?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de zorgplicht. Meer informatie vind je op de website van de NZa. Als verzekeraars de normen niet naleven, kan de Nza ze daar op aanspreken en om opheldering vragen.

Is er in België schoolplicht?

Ze begint wanneer het kind 5 jaar wordt en eindigt op de leeftijd van de wettelijke meerderjarigheid: 18 jaar. De voltijdse leerplicht eindigt al op de leeftijd van 15 jaar. Tussen hun 15de en 18de kunnen jongeren deeltijds onderwijs volgen.

Kan een middelbare school je weigeren?

Ja, een middelbare school mag uw kind soms weigeren. Bijvoorbeeld omdat de school vol is. U kunt bezwaar maken als een school uw kind weigert.

Kun je stoppen met school als je 15 bent?

Leerling onder 16 jaar

Leerlingen onder 16 jaar hebben een leerplicht. Zij moeten naar school. Als uw kind niet meer naar school gaat, zonder goede reden, dan meldt de school dit aan de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente stelt vervolgens een onderzoek in.

Welke straffen mag de school geven en welke absoluut niet?

Lijfelijke straffen zijn bij wet verboden. In de onderwijswetten zijn verder geen regels over straffen vastgelegd. De school mag deze dus zelf opstellen. Een middelbare school moet de regels opnemen in het leerlingenstatuut en een basisschool in het schoolreglement.

Wat als je kind weigert naar school te gaan?

Zoek contact met de school, zodat de docenten en vertrouwenspersoon op de hoogte zijn van de situatie en kunnen meedenken over een oplossing. Beloon het thuisblijven niet met bijvoorbeeld een dekentje op de bank of lekker eten. Blijf consequent en zeg elke schooldag opnieuw tegen je kind dat hij naar school moet gaan.

Wat verwacht u als ouder van de school?

Wat mogen de ouders van de school verwachten:

Daarbij neemt het aanleren van de (basis)vaardigheden, lezen, schrijven, rekenen en taal een centrale plaats in. Zeker niet minder belangrijk vinden we de sociaal emotionele- en creatieve ontwikkeling van leerlingen.

Wat zijn je rechten op school?

Hieronder lees je meer over de rechten van de school.
  • Vrijheid van onderwijs. In Artikel 23 van de Grondwet staat het recht op vrijheid van onderwijs. ...
  • Toelating. De school beslist over de toelating en verwijdering van leerlingen tot en van de school. ...
  • Ordemaatregelen. ...
  • Schorsing. ...
  • Verwijdering.

Is school verantwoordelijk voor BSO?

Schoolbesturen hebben een verregaande verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kinderen op de buitenschoolse opvang terecht kunnen, dat schreef het NRC op 24 februari. In het artikel refereren vijf onderwijsjuristen aan een in 2007 ingevoerde wet. Deze wet is hierna al snel in de vergetelheid geraakt.

Hoe hoog boete kind niet naar school?

De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo'n 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger.

Hoeveel dagen per jaar mag je ziek zijn school?

Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken. Een leerplichtige die minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken – verzuimt, maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen.

Hoeveel dagen mag je thuis blijven van school?

Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. Leerlingen zijn ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn: met een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig.

Hoeveel dagen mag een kind afwezig zijn op school?

Scholen en instellingen moeten verplicht het ongeoorloofde verzuim melden bij de leerplichtambtenaar, via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding moet het melden als een leerling 4 lesweken na elkaar in totaal 16 uren les- of praktijktijd afwezig was.