Wat zijn de gevolgen voor de uitkering of toeslag bij samenwonen? | Het Juridisch Loket

Heeft samenwonen invloed op kinderbijslag?

Gevraagd door: Ella Volcke  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.6/5 (75 stemmen)

U gaat trouwen of samenwonen
Krijgt uw partner geen kinderbijslag? Dan verandert er voor u niets.

Welke partner krijgt kinderbijslag?

U kunt kinderbijslag krijgen als u met uw partner bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont. U bepaalt samen wie de kinderbijslag krijgt.

Heeft mijn ex recht op kinderbijslag?

De hoofdregel bij het krijgen van kinderbijslag als jullie uit elkaar gaan, is dat de ouder bij wie jullie kind de meeste tijd woont en staat ingeschreven, de kinderbijslag krijgt. Maar deze regel gaat niet op bij co-ouderschap, omdat jullie kind dan ongeveer evenveel bij jullie beiden is.

Kan kinderbijslag gesplitst worden?

De ouder waar de kinderen bij gaan wonen heeft recht op de kinderbijslag. Als jullie kiezen voor co-ouderschap en de kinderen dus evenveel tijd bij jullie beiden doorbrengen, kan je de kinderbijslag door twee laten delen door de Sociale Verzekeringsbank.

Wie krijgt kinderbijslag bij uithuisplaatsing?

Uw kind verblijft bij de andere ouder

De ouder bij wie het kind woont, krijgt de kinderbijslag. Heeft u co-ouderschap ? Dan kunnen u en de andere ouder ieder een deel van de kinderbijslag betaald krijgen.

27 gerelateerde vragen gevonden

Wie van de ouders krijgt kinderbijslag?

De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag. Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan heeft u misschien co-ouderschap .

Hoe gaat uithuisplaatsing in zijn werk?

Tijdens een uithuisplaatsing wonen de kinderen bij een familielid, in een pleeggezin, een open instelling of, als dat nodig is, in een gesloten instelling voor jeugdzorg. Dat laatste is meestal alleen het geval bij kinderen met ernstige gedragsproblemen.

Kunnen beide ouders kinderbijslag aanvragen?

Allebei de ouders hebben recht op kinderbijslag. Op grond van deze hoofdregel is er sprake van 'samenloop': beide ouders hebben recht op kinderbijslag, maar slechts een ouder mag het uiteindelijk ontvangen.

Kan een kind bij beide ouders ingeschreven staan?

Vroeger kon een kind waarvan de ouders gescheiden zijn op het adres van één ouder een “hoofdverblijf” hebben. Nu kan je een kind ook inschrijven op het adres van de andere ouder, waar het kind zijn hoofdverblijf dus niet heeft. Hierdoor is het kind op het adres van beide ouders ingeschreven.

Hoe ver mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen?

In het geval van co-ouderschap, waarbij beide ouders de helft van de zorg voor de kinderen dragen, wordt een maximale afstand van ongeveer 7 kilometer hemelsbreed als richtlijn genomen. Een grotere afstand maakt het vaak lastig om het co-ouderschap in stand te houden.

Heeft de vader ook recht op kinderbijslag?

De ouder in wiens huishouden het kind woont heeft recht op kinderbijslag. Als de andere ouder het kind ook onderhoudt, bijvoorbeeld door alimentatie te betalen, heeft ook deze ouder ook recht op kinderbijslag.

Waar moet het kind ingeschreven staan?

Kinderen kunnen op slechts één adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP): de hoofdverblijfplaats. Wanneer kinderen in een co-ouderschap bij beide ouders wonen, moet er een keuze gemaakt worden op welk van beide adressen ze staan ingeschreven.

Waar heb ik recht op als gescheiden vader?

Omgang. De vader heeft recht op omgang met zijn kind, ook als hij het kind niet heeft erkend en/of geen gezag heeft. Alleen de rechter kan de vader het recht op omgang ontzeggen, maar dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld als de ontwikkeling van het kind zal worden benadeeld door de omgang.

Is 60 40 co-ouderschap?

Uiteindelijk maakt het niet uit of je de term co-ouderschap gebruikt bij een 50-50, 60-40 of zelfs 70-30 verdeling, want er zijn geen vaste regels over wanneer je jullie verdeling 'co-ouderschap' mag noemen.

Hoe kind inschrijven bij andere ouder?

U mag de verhuizing van uw kind doorgeven. De andere ouder hoeft geen toestemming te geven en een identiteitsbewijs van het kind is niet nodig.
...
U mag de verhuizing van uw kind doorgeven, maar alleen:
  1. als hij of zij dat zelf niet doet en.
  2. als uw kind bij u inwoont en.
  3. als u naar hetzelfde adres verhuist.

Hoe kind op 2 adressen inschrijven?

Hoe een tweede adres voor je kind registreren? Om een tweede verblijfplaats te laten opnemen in het bevolkingsregister moet je een aanvraag doen bij de Dienst Bevolking van de gemeente waar je kind is ingeschreven. Zij zijn namelijk de enige dienst die praktisch aanpassingen kan doen aan het register van de kinderen.

Kan je op twee adressen ingeschreven staan?

U mag zoveel adressen hebben als u wilt, als u maar één hoofdadres heeft. En dáár moet u dus bereikbaar zijn. Dat noemt de wet uw "hoofdverblijf".

Kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen?

In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Ieder kan dit voor zijn eigen deel van de kosten aanvragen. Daarbij gaat de Belastingdienst er van uit dat de ouders hun eigen aandeel in de kosten contractueel regelen met de kinderopvanginstelling.

Wie kan er kinderbijslag aanvragen?

Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan kunt u waarschijnlijk kinderbijslag krijgen. Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw kind(eren).

Waar heb je recht op als je een kind krijgt?

Als je 1 kind hebt, krijg je maximaal €101,67 per maand (2022). Voor 2 kinderen is dit maximaal €193,83 en voor 3 kinderen €277,25. Bij 4 kinderen of meer ontvang je €83,42 extra per kind. Als je recht hebt op kindgebonden budget, krijg je vanzelf bericht.

Hoe wordt je uit huis geplaatst?

Gedwongen uithuisplaatsing
  • Wanneer het niet veilig is voor een kind om thuis te blijven wonen, kan de gezinsvoogd de kinderrechter vragen om het kind uit huis te plaatsen. ...
  • Wanneer een verzoek voor uithuisplaatsing is ingediend, kunt u een verweerschrift indienen.

Kan je zomaar uit huis geplaatst worden?

Vrijwillige of gedwongen uithuisplaatsing

Een kind kan uit huis worden geplaatst als: het kind wordt verwaarloosd of mishandeld. de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen. er vaak ruzie is tussen ouder(s).

Wat gebeurt er als een kind uit huis wordt geplaatst?

Wordt een kind uit huis geplaatst, dan gaat uw hulpverlener met u na welke andere hulp u en uw kind verder nog nodig hebben. De hulp is er zo veel mogelijk op gericht om de relatie tussen ouders en kind te herstellen en andere problemen te verhelpen of verminderen, zodat een kind uiteindelijk weer thuis kan wonen.

Wie krijgt kindgebonden budget vader of moeder?

Het kindgebonden budget is een bijdrage voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Je hebt hier tot een bepaald inkomen recht op. Het maakt niet uit of het gaat om je eigen kind, een stiefkind of een pleeg- of adoptiekind.

Vorige artikel
Welke BN Er is pas bevallen?
Volgende artikel
Hoe is het om zwanger te zijn?